Mầm Non

Tìm một trường công lập

 Tìm kiếm trường học hoặc quận gần quý vị để có cái nhìn sâu hơn về hiệu quả của họ ở các lĩnh vực khác nhau. Lọc chương trình “Prekindergarten” ở phía trên bên trái của trang để tìm các trường có chương trình tiền mẫu giáo.

Tính đủ điều kiện tham gia chương trình Pre-K

Tiểu bang Texas có chương trình tiền mẫu giáo miễn phí cho trẻ đủ điều kiện, ít nhất ba tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9 trong năm học hiện tại (nếu có chương trình dành cho trẻ ba tuổi) hoặc bốn tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 9. Một số trường có chương trình tính học phí dành cho trẻ không đủ điều kiện tham gia chương trình tiền mẫu giáo miễn phí. Liên hệ với khu học chánh hoặc khuôn viên tại địa phương của quý vị để tìm hiểu về những chương trình mà họ cung cấp.

Những câu hỏi thường gặp về giáo dục sớm ở trẻ nhỏ

Trang này cung cấp thông tin các phần chính trong chương trình giáo dục mầm non công lập, chủ yếu tập trung vào chương trình mầm non và Mẫu Giáo.

Nguồn lực giáo dục sớm ở trẻ nhỏ cho gia đình

Trang này cung cấp thông tin để giúp quý vị hiểu rõ hơn về các chương trình và nguồn lực hỗ trợ giáo dục sớm ở trẻ nhỏ.