K-12

Tìm một trường công lập

Tìm kiếm trường học hoặc quận gần quý vị để có cái nhìn sâu hơn về hiệu quả của họ ở các lĩnh vực khác nhau.

Đăng ký trường công lập

Nhận các thông tin mà quý vị cần để ghi danh cho con vào trường công.

Báo cáo và dữ liệu

Xem các thông tin về chất lượng của học khu và điều lệ ghi danh mở rộng, bao gồm cả dữ liệu về các nhà giáo dục và các báo cáo tài chính.

Dữ liệu về hiệu quả của trường

Tìm nhiều thông tin về chất lượng của học khu và điều lệ ghi danh mở rộng, bao gồm cả thông tin liên quan đến xếp hạng trách nhiệm giải trình và phiếu điểm của trường.

Học tập tại nhà

Quý vị có muốn cho con mình học tại nhà không? Tìm hiểu về các yêu cầu của mô hình học tại nhà và tìm các tài nguyên mà quý vị cần để bắt đầu cho con học tại nhà.