Chăm Sóc Sức Khỏe

Children with Special Health Care Needs Services Program

Chương trình này giúp trẻ từ 20 tuổi trở xuống có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt, cũng như đối tượng thuộc mọi lứa tuổi bị xơ nang, có thể cải thiện sức khỏe, hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của mình. Đăng ký thông qua văn phòng dịch vụ y tế địa phương trong khu vực của quý vị. Nhân viên xã hội luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị trong quá trình này.

Tìm trung tâm sức khỏe cộng đồng

Trung tâm sức khỏe cộng đồng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho đối tượng có hoặc không có bảo hiểm, bao gồm Medicaid hoặc Children’s Health Insurance Program (CHIP). Trung tâm sức khỏe được yêu cầu cung cấp dịch vụ cho mọi người, ngay cả khi họ không đủ khả năng chi trả cho dịch vụ.

Tìm bác sĩ hoặc nha sĩ

Nếu quý vị đang cần chăm sóc sức khỏe nhưng không đủ điều kiện tham gia Medicaid hoặc Children’s Health Insurance Program (CHIP), hãy tìm dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên nhu cầu của quý vị: chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc sức khỏe và nha khoa trẻ em, chăm sóc y tế và nha khoa tiền sinh và bệnh động kinh.

Children's Medicaid / Children’s Health Insurance Program, CHIP

Cung cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em có thu nhập thấp.

Tìm bác sĩ (Healthy Texas Women)

Cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe phụ nữ miễn phí cho những phụ nữ hội đủ điều kiện ở Texas.

Tìm bảo hiểm y tế

Tìm các lời khuyên hữu ích để chọn loại bảo hiểm y tế với danh sách tài nguyên của Texas Department of Insurance (Sở Bảo Hiểm Texas).

Medicaid and Children’s Health Improvement Program (CHIP)

Children's Medicaid and CHIP cung cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em có thu nhập thấp.