Chăm Sóc & Giáo Dục Trẻ

Giáo Dục Mần Non Đặc Biệt

Đối với trẻ sơ sinh đến 36 tháng tuổi, hãy xem phần Sức khỏe và phát triển để biết thêm thông tin.

Early Childhood Special Education (ECSE)

ECSE là một chương trình dành cho trẻ khuyết tật ở độ tuổi từ 3 đến 5. Trẻ đáp ứng các tiêu chí hội đủ điều kiện có thể nhận được dịch vụ trong nhiều môi trường khác nhau, chẳng hạn như lớp học tiền mẫu giáo, tại nhà hoặc trong các môi trường cộng đồng như chương trình Head Start và trước khi đến trường.

Tính đủ điều kiện tham gia chương trình Early Childhood Special Education (ECSE) (PDF)

Hướng dẫn này đưa ra một cái nhìn tổng quan về chương trình Early Childhood Intervention (sơ sinh đến 36 tháng tuổi) và ECSE (3 đến 5 tuổi). Xem liệu con quý vị có đủ điều kiện nhận dịch vụ hay không.

Children’s Autism Program

Chương trình Children's Autism Program của Health and Human Services cung cấp dịch vụ phân tích hành vi ứng dụng tập trung dành cho trẻ em thông qua các cơ quan và tổ chức cộng đồng tại địa phương.

Children's Autism Program - Tìm nhà cung cấp

Nếu quý vị đang tìm dịch vụ cho trẻ tự kỷ, hãy tìm một nhà cung cấp thuộc chương trình trong khu vực của quý vị.

Thông tin về Child Find

Child Find là một quá trình hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, sàng lọc và đánh giá liên tục, được thiết kế nhằm xác định vị trí, nhận biết và đánh giá trẻ khuyết tật đang cần Chương trình dịch vụ can thiệp sớm ở trẻ nhỏ (ECI) (Phần C) hoặc Giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan (Phần B).

Khuôn khổ pháp lý

Khung Pháp Lý cung cấp các tài nguyên dành cho liên bang, tiểu bang và cha mẹ cho quá trình giáo dục đặc biệt lấy trẻ làm trung tâm.

Hướng dẫn dành cho phụ huynh về quy trình tuyển sinh, xét duyệt và đuổi học (ARD) (PDF)

Nếu quý vị nghi ngờ rằng con mình có nhu cầu đặc biệt thì quý vị sẽ phải trải qua quy trình ARD để con có thể tiếp nhận các dịch vụ theo nhu cầu. Hướng dẫn này sẽ giúp quý vị hiểu rõ về quy trình cũng như quyền và trách nhiệm của mình với tư cách cha mẹ để quý vị có thể tham gia đầy đủ vào quá trình ra quyết định liên quan đến việc giáo dục con mình.

Navigate Life Texas

Navigate Life Texas cung cấp các tài nguyên và nguồn hỗ trợ cho các gia đình có trẻ em khuyết tật.

Nguồn lực giáo dục đặc biệt ở Texas

Texas Education Agency (Cơ Quan Giáo Dục Texas) cung cấp các tài liệu được thiết kế làm tài nguyên chung chứa thông tin về chứng khó đọc, Individuals with Disabilities Education Act (Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật, IDEA), hệ thống hỗ trợ nhiều tầng và Mục 504 cho các gia đình có nhu cầu.

Partners Resource Network

Partners Resource Network là một tổ chức phi lợi nhuận điều hành mạng lưới Trung tâm đào tạo và thông tin cho phụ huynh trên toàn tiểu bang Texas để giúp phụ huynh hiểu được tình trạng khuyết tật và quyền/trách nhiệm của con mình, thu thập và đánh giá các nguồn lực và dịch vụ, đồng thời tham gia với tư cách là thành viên trong nhóm cùng với chuyên gia trong về dịch vụ lập kế hoạch cho con cái của họ.

SPEDTex

SPEDTex cung cấp thông tin và tài nguyên có thể giúp quý vị hiểu rõ tình trạng khuyết tật của con quý vị, quyền và trách nhiệm của quý vị theo Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) và tạo điều kiện để quý vị tiếp cận các chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển và cung cấp dịch vụ cho trẻ em khuyết tật ở tiểu bang.

Thông tin liên hệ của SPEDTex

Quý vị có thể liên hệ với nhân viên qua điện thoại theo số 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839) hoặc qua email tại địa chỉ inquire@spedtex.org.

Texas Parent to Parent

Texas Parent to Parent cung cấp các nguồn hỗ trợ, thông tin và kiến thức giáo dục cho các gia đình có trẻ em và người lớn bị khuyết tật, mắc các tình trạng sức khỏe tâm thần và bệnh lý mãn tính cũng như có các nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác.