Chăm Sóc & Giáo Dục Trẻ

Tìm các chương trình giáo dục và chăm sóc trẻ cung cấp dịch vụ chăm trẻ cả ngày hoặc một khoảng thời gian trong ngày cho con quý vị

Dịch vụ chăm sóc trẻ và chăm sóc trẻ sau giờ học có thể cung cấp môi trường học tập cho con quý vị để hỗ trợ con lớn lên và phát triển ở mọi lứa tuổi. Xem tài nguyên “Cách chọn dịch vụ chăm sóc trẻ” để giúp quý vị chọn được dịch vụ chăm sóc trẻ chất lượng cao và tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ hay không.

Chương trình mầm non được cung cấp thông qua hệ thống trường công lập cho trẻ ba hoặc bốn tuổi (nếu có và cho các gia đình có thể hội đủ điều kiện).

Early Head Start và Head Start tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ mầm non, độ tuổi từ sơ sinh đến năm (nếu có và cho các gia đình có thể hội đủ điều kiện)

Giáo Dục Mần Non Đặc Biệt bao gồm các tài nguyên dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Chương trình K-12 bao gồm các tài nguyên giáo dục công lập cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên.

 

Tham gia: Hội đồng học tập sớm Texas

Texas Early Learning Council đóng vai trò hội đồng cố vấn của tiểu bang Texas theo yêu cầu của Improving Head Start for School Readiness Act (Đạo Luật Nâng Cao Chất Lượng Chương Trình Khởi Đầu Thuận Lợi cho Khả Năng Sẵn Sàng Đi Học) năm 2007 của liên bang. Tất cả các cuộc họp đều tiếp nhận ý kiến bình luận công khai.