Chăm Sóc & Giáo Dục Trẻ

Chăm Sóc Trẻ và Chăm Sóc Trẻ Sau Giờ Học

Tìm kiếm tình trạng sẵn có của dịch vụ giữ trẻ tại Texas

Sử dụng công cụ lập bản đồ này để tìm kiếm dịch vụ chăm sóc trẻ gần nhà hoặc cơ quan của quý vị, dọc theo đường đi làm của quý vị, theo xếp hạng chất lượng, theo giờ chăm trẻ và nhiều yếu tố khác. Hồ sơ của mỗi chương trình đều được liên kết với chứng nhận tuân thủ các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu của Child Care Regulation, bao gồm các bệnh sử và báo cáo kiểm tra an toàn và sức khỏe.

Texas Child Care Availability Portal

Tìm kiếm quy định về giữ trẻ tại Texas

Tìm kiếm trên Texas Child Care cung cấp cho quý vị thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ trong khu vực quý vị sinh sống, bao gồm cả các thông tin chi tiết về mức độ tuân thủ các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu theo quy định của Tiểu Bang Texas. Trang này cũng bao gồm số liệu thống kê cấp phép trên toàn tiểu bang Texas Minimum Standards. It also includes statewide licensing statistics.

Cách chọn dịch vụ giữ trẻ an toàn

Với tư cách cha mẹ, một trong những quyết định trọng đại nhất mà quý vị phải đưa ra chính là lựa chọn người chăm sóc cho con. Quý vị càng tìm hiểu kỹ thì con càng được phát triển tốt hơn! Trang này cung cấp các lời khuyên hữu ích giúp quý vị đưa ra quyết định quan trọng đó.

Các loại dịch vụ giữ trẻ

Chúng tôi cung cấp một số loại dịch vụ chăm sóc để quý vị lựa chọn khi tìm kiếm cơ hội giáo dục sớm cho con mình. Trang này giải thích các loại hoạt động chăm sóc trẻ khác nhau hiện có ở Texas và cách Child Care Regulation (Chương Trình Quản Lý Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ) quản lý các hoạt động này.

Dịch vụ giữ trẻ đạt chuẩn chất lượng Texas Rising Star

Texas Rising Star là một hệ thống đánh giá chất lượng tự nguyện dành cho các chương trình giữ trẻ. Trang web này cung cấp tài nguyên về Texas Rising Star. Quý vị cũng có thể tìm kiếm trong Cổng thông tin về tình trạng sẵn có của dịch vụ giữ trẻ tại Texas để giúp quý vị tìm dịch vụ giữ trẻ đạt chuẩn chất lượng Texas Rising Star cho con mình. You can also search the Texas Child Care Availability Portal to help you find Texas Rising Star quality child care for your child.

Cách chọn dịch vụ giữ trẻ sau giờ học

My Texas Public School cung cấp thông tin về cách tìm và đánh giá các lựa chọn dịch vụ chăm sóc trẻ sau giờ học. Truy cập vào Texas Child Care Availability Portal để tìm dịch vụ chăm sóc trẻ sau giờ học cho con quý vị. Check out the Texas Child Care Availability Portal to help you find after school care for your child.

Nguồn lực và giới thiệu dịch vụ giữ trẻ

Local Workforce Development Board (Ban Phát Triển Nhân Lực Địa Phương) tại địa phương nơi quý vị sinh sống có thể giúp quý vị tìm dịch vụ chăm sóc trẻ, hiểu các lựa chọn dịch vụ chăm sóc trẻ, xin hỗ trợ tài chính, tìm hiểu về dịch vụ chăm sóc trẻ chất lượng và kết nối với các nhu cầu khác liên quan đến công việc.

Học bổng chương trình giữ trẻ - Tính đủ điều kiện

Chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ hỗ trợ cha mẹ trong các gia đình có con nhỏ dưới 13 tuổi và hội đủ điều kiện có thể đi làm, đi học hoặc tham gia các buổi đào tạo.

Học bổng chương trình giữ trẻ - Cách đăng ký

Quý vị có thể đủ điều kiện để tham gia chương trình trợ giúp thanh toán dịch vụ chăm sóc trẻ. Hãy liên hệ với Workforce Solutions Office (Văn Phòng Giải Pháp Nhân Lực) qua điện thoại hoặc bằng cách truy cập vào trang web của văn phòng để xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không và đăng ký tham gia.

Dịch vụ giữ trẻ dành cho trẻ khuyết tật

Nếu con quý vị bị khuyết tật, con cũng có thể hội đủ điều kiện để nhận hỗ trợ từ dịch vụ chăm sóc trẻ. Trang này cung cấp thông tin cho cha mẹ và các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật, bao gồm cả các liên kết đến dịch vụ hỗ trợ tài chính.

Thông tin liên hệ tại tiểu bang và địa phương của Child Care Regulation (CCR)

Các văn phòng tại địa phương của CCR có thể trả lời các câu hỏi chung chung về hoạt động của dịch vụ chăm sóc trẻ và kết nối quý vị với các đại diện CCR tại địa phương. Nhân viên của CCR tiểu bang làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ CT, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu qua điện thoại theo số 800-862-5252 hoặc qua email theo địa chỉ ccrquestions@hhs.texas.gov. 800-862-5252 or by email at ccrquestions@hhs.texas.gov.

Dịch vụ giữ trẻ ở các tiểu bang khác

ChildCare.gov chứa liên kết đến các trang web cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em của Tiểu Bang hoặc Khu Vực mà quý vị có thể sử dụng để tìm kiếm thông tin về dịch vụ chăm sóc trẻ và giáo dục người tiêu dùng. Đây là công cụ hữu ích khi quý vị cần tìm kiếm các nguồn cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ ở tiểu bang khác.

Become a Provider

Trang này cung cấp thông tin về cách trở thành nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ.