AHọc Tại Nhà

CIRCLE Activity Collection (Độ tuổi từ 0 đến 8)

Chương trình hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, CIRCLE Activity Collection tổ chức các hoạt động thực hành để hỗ trợ sự phát triển của con quý vị trong các lĩnh vực học tập chính và giúp trẻ sẵn sàng cho chặng đường thành công tại trường học. Tất cả các hoạt động đều mang tiêu chí vui chơi, nhiều hoạt động có cả video để giúp quý vị hỗ trợ việc học ở nhà.

Teaching Strategies (3 đến 5 tuổi)

Teaching Strategies cấp quyền truy cập miễn phí vào các tài liệu giảng dạy tùy chọn dành cho trẻ ở độ tuổi tiền mẫu giáo. Tạo một tài khoản bằng cách đăng ký. Sau khi quý vị nhận được quyền truy cập, hãy xem thư viện tài nguyên trong phần "Gia đình" của nền tảng.

PBS KIDS dành cho cha mẹ (từ 2 đến 8 tuổi)

Trẻ nhỏ cần nhiều kỹ năng học tập và cảm xúc xã hội để thành công trong và ngoài lớp học. PBS KIDS có phương pháp tiếp cận toàn diện cho trẻ, giúp chuẩn bị cho trẻ đi mẫu giáo, cung cấp phương tiện hỗ trợ các lĩnh vực phát triển chính — từ kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện cho đến đọc viết và học STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học).